รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ปาณิสรา วงษ์ชมภู

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

         e-mail ผู้แจ้ง : bangphra.campus@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8820______

         วันที่แจ้ง : 13-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมใหม่

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ format เครื่องคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ที่ห้องงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 26-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว