รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : วีรยา แจ่มสวัสดิ์

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : veeraya43@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8509______

         วันที่แจ้ง : 13-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : อับโหลดข้อมูลในเว็บไซค์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

แจ้ง สวส.เรื่องช่วยอัพโหลดข้อมูลในเว็บไซค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง  วารสารวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่1 และฉบับที่ 2 และวารสารสังคมศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่1 และฉบับที่ 2    

ในส่วนของไฟล์แนบจะให้ส่งทางอีเมล์หรือจะให้ก๊อปปี้นำไปให้กรุณาแจ้งค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 05-04-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว