รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : ird2rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8509______

         วันที่แจ้ง : 14-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมโน๊ตบุ๊ค

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอยืมโน๊ตบุ๊คจำนวน  1  เครื่อง สำหรับใช้ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : อนุมัติตามคำขอเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 27-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว