รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ศิริพร โชติชนาวงศ์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

         e-mail ผู้แจ้ง : miki_chot@hotmail.co.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 1450______

         วันที่แจ้ง : 15-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แก้ไขสายโปรเจคเตอร์ห้อง511

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากคอม511ไม่สามารถแสดงผลที่จอโปรเจคเตอร์ได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : เนื่องจากสายสัญญาณเดิมเสีย จึงใช้สายใหม่และถอดลงมาตั้งใช้ชั่วคราวไปก่อน

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 21-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว