รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ศิริพร โชติชนาวงศ์

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

         e-mail ผู้แจ้ง : miki_chot@hotmail.co.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 1450______

         วันที่แจ้ง : 15-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : คอมในสำนักงานไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

สาขาพืชมีความประสงค์แจ้งซ่อมคอมในสำนักงานเนื่องจากบางโปรแกรมหมดอายุและคอมไม่สามารถสั่งปริ๊นเอกสารได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : อัพเดทโปรแกรม และลงโปรแกรมเพิ่ม เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการหาเวอร์ชั่นสมบูรณ์มาลงเพิ่มต่อไป

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 21-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว