รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายนครชาย ไวยวิเชียร

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

         e-mail ผู้แจ้ง : nakornchai_luy@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0848731514

         วันที่แจ้ง : 16-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ติดตั้งระบบเครือข่าย

         รายละเอียดที่แจ้ง :

1 ขอเพิ่มจุดปล่อยสัญญาณ อินเตอร์เน็ต เข้าเครื่องคอมฯ

2 เดินสายอินเตอร์เน็ต

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ :

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ :

         สถานะ : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ