รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : สยุมพร บุญเกิด

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

         e-mail ผู้แจ้ง : sayumporn60@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0825503883

         วันที่แจ้ง : 16-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ตั้งค่าระบบแชร์Printer

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบแชร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานกับเครื่อง Printer ส่วนกลาง จำนวน 1 ชุด

         ชื่อผู้รับเรื่อง : พงศธร ถมยา

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 16-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว