รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : กองคลัง

         e-mail ผู้แจ้ง : oubonrat_ph@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8212______

         วันที่แจ้ง : 16-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น

         รายละเอียดที่แจ้ง :

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ตัวเครื่องมีปัญหา ต้องแจ้งให้ช่างcanon เป็นผู้ตรวจเช็ค

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 26-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว