รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายอังกูร กิตติวรกาล

         ประเภทขอใช้บริการ : Scan Virus

         หน่วยผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา

         e-mail ผู้แจ้ง : angkul_ki@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 0638788565

         วันที่แจ้ง : 16-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์สแกนไวรัส

         รายละเอียดที่แจ้ง :

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ตรวจเช็คเรียบร้อย พร้อมตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 28-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว