รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวศุราภรณ์ หงษา

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         e-mail ผู้แจ้ง : suraporn2534@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 038358234_

         วันที่แจ้ง : 19-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอใช้ห้องถ่ายรูป

         รายละเอียดที่แจ้ง :

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30-12.30 น.

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : อนุมัติตามคำขอ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 08-06-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว