รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐฐนันท์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         e-mail ผู้แจ้ง : auditrmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8919______

         วันที่แจ้ง : 26-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : add printer

         รายละเอียดที่แจ้ง :

Add printer เครื่องของผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และ เครื่องของดาวใจ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ :

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ :

         สถานะ : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ