รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวกัลยาณี มิ่งเจริญพร

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองนโยบายและแผน

         e-mail ผู้แจ้ง : plan@rmutto.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8412______

         วันที่แจ้ง : 26-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : คอมเปิดไม่ติด

         รายละเอียดที่แจ้ง :

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแก้ไขพร้อมยกเครื่องไปคืนแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 07-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว