รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ปัญญา จอมทะรักษ์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองนโยบายและแผน

         e-mail ผู้แจ้ง : plan@rmutto.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8421______

         วันที่แจ้ง : 27-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : สายสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : หัวสายมีปัญหา ตัดแล้วแล้วเข้าหัวใหม่ 1 ข้าง

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 27-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว