รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ปาณิสรา วงษ์ชมภู

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

         e-mail ผู้แจ้ง : bangphra.campus@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8622______

         วันที่แจ้ง : 27-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ตั้งค่าสแกนเนอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ตั้งค่าสแกนเนอร์ของเครื่อง Ricoh ที่ห้องกิจการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 07-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว