รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : สยุมพร บุญเกิด

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

         e-mail ผู้แจ้ง : sayumporn60@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0825503883

         วันที่แจ้ง : 28-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : สั่ง Print เอกสารไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสั่ง Print งานไปที่เครื่อง Printer ได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 28-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว