รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวศุภลักษณ์ เขียวสลับ

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองนโยบายและแผน

         e-mail ผู้แจ้ง : supaluk.puy@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8426______

         วันที่แจ้ง : 28-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรากฏ "Non-system  dish or disk error replace and strike any key when ready"

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 07-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว