รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวศิริรัตน์ พึ่งพา

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา

         e-mail ผู้แจ้ง : angkul_ki@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 1303______

         วันที่แจ้ง : 28-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอลงโปแกรมใหม่

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เครื่องช้ามากและมีไวรัสเยอะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : โทรติดต่อไม่ได้

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 13-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว