รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายอังกูร กิตติวรกาล

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา

         e-mail ผู้แจ้ง : angkul_ki@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 1303______

         วันที่แจ้ง : 28-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : โทรศัพท์ภายในขัดข้อง

         รายละเอียดที่แจ้ง :

โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ โทรติดๆดับๆ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : ระบบโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ สวส. ครับ กองกลางเป็นผู้ดูแลครับ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 02-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว