รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : โสรดา

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา

         e-mail ผู้แจ้ง : sorada_sr@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 0939571440

         วันที่แจ้ง : 05-03-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ติตั้งปรินเตอร์และแชร์ปรินเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ติตั้งปรินเตอร์และแชร์ปรินเตอร์ เนื่องจากมีการย้ายสลับโต๊ะทำงาน 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ได้รับแจ้งว่าดำเนินการแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 12-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว