รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : งานประกันคุณภาพ

         e-mail ผู้แจ้ง : rmutto_qa@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8521______

         วันที่แจ้ง : 06-03-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เพิ่มชื่อหมวดในหัวข้อดาวน์โหลดในเว็ปสำนักงานประกันคุณภาพ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เพิ่มชื่อหมวด "ความเสี่ยง "ในหัวข้อดาวน์โหลด ปี 59-61 ในเว็ปสำนักงานประกันคุณภาพ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : เพิ่มชื่อหมวด "ความเสี่ยง "ในหัวข้อดาวน์โหลด ปี 59-61 ในเว็ปสำนักงานประกันคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 06-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว