รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : กฤติภูมิ แวงภูลา

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         e-mail ผู้แจ้ง : krittiphum_wa@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 9110______

         วันที่แจ้ง : 07-03-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบ E manage ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ E-Manage  เนื่องจากไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้

ชื่อ : จริยา บุญเสริม

Username : jariya_bo@rmutto.ac.t

 

และ 

ชื่อ : พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา

Username : patsita_si@rmutto.ac.th

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : เนื่องจากมีการเปลี่ยน password ไปทางผู้ดูแลระบบ จึ่ง reset password เป็น 123456 ดำเนินการเสร็จสิ้น

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว