รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายประพนธ์ โฉมกาย

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองคลัง

         e-mail ผู้แจ้ง : psd_rmutto@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8205______

         วันที่แจ้ง : 07-03-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเซ็ทเครื่องพิมทั้งห้องแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 14-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว