รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นิสารัตน์ โหลนอก

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         e-mail ผู้แจ้ง : nisarutl2@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 9110______

         วันที่แจ้ง : 07-03-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เข้าระบบe-manage ไม่ได้คะ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบe-manage เนื่องจากล็อกอินเข้าไม่ได้

ชื่อ นิสารัตน์ โหลนอก 

Use nisatut_lo@rmutto.ac.th

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : เนื่องจากมีการเปลี่ยน password ไปทางผู้ดูแลระบบ จึ่ง reset password เป็น 123456 ดำเนินการเสร็จสิ้น

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว