รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐกานต์ แช่มช้อย

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : pr.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 038358201_

         วันที่แจ้ง : 09-03-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ตรวจสอบ/แก้ไข เครื่องสำรองไฟ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟเนื่องจากเครื่องไม่เก็บไฟ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : จากการตรวจสอบ เครื่องสำรองสามารถเปลี่ยนแบตได้จึงได้ทำการเปลี่ยนแบต

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 26-04-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว