รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายอังกูร กิตติวรกาล

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา

         e-mail ผู้แจ้ง : angkul_ki@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 1303______

         วันที่แจ้ง : 09-03-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คเครื่องเสียง

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากห้องประชุมตะวันฉายเสียงลำโพงแตกๆ จึงขอความอนุเคราะห์ สวส. ตรวจสอบระบบเสียงห้องประชุมตะวันฉาย

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : แจ้งนายเอกมินต์ดำเนินการตรวจเบื้องต้น

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 08-06-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว