รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : เพ็ญศิริ โฉมกาย

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

         e-mail ผู้แจ้ง : pensiri2528@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0841297716

         วันที่แจ้ง : 12-03-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้อยู่เครื่องเดียวในห้อง

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : สาเหตุน่าจะมาจาก virtual memory fragmentation ซึ่งจะเกิดกับ hardisk ที่ใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว ต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่บางตัว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 12-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว