รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายกฤติภูมิ แวงภูลา

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         e-mail ผู้แจ้ง : krittiphum_wa@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 9110______

         วันที่แจ้ง : 12-03-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสัญญาณเบอร์โทรศัพท์ภายใน/แฟ็กซ์ สนง.คณะวิทย์ฯ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสัญญาณเบอร์โทรศัพท์ภายใน/แฟ็กซ์ สนง.คณะวิทย์ฯ เบอร์ 038-358-224-(3-5)

เนื่องจากสัญญาณไม่เสถียร/สัญญาณไม่ชัดเจน /สายหลุดบ่อยครั้ง

         ชื่อผู้รับเรื่อง :

         ผลการดำเนินการ :

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ :

         สถานะ : รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง