การบริการรับแจ้งปัญหา Helpdesk

ลำดับที่ ปัญหาการแก้ไขและปรับปรุง ประเภทขอใช้บริการ ชื่อผู้แจ้ง สถานะ
1 อินเตอร์เนตสาขาประมงใช้งานไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย เกศอุษา อินทุสุต
วันที่แจ้ง : 12-11-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

2 แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิตย์ ฟองฟุ้ง
วันที่แจ้ง : 26-10-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

3 บูธเครื่องแล้วค้างที่หน้าต่างwindows ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 24-10-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

4 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อนงลักษณ์ สุขใส (ส้ม)
วันที่แจ้ง : 22-10-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

5 ขอความอนุเคราะห์ Setup เครื่อง Fax แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย กฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 22-10-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

6 คอมพิวเตอร์ไม่แสดงหน้าจอ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยุวลักษณ์ เชื้อเงิน
วันที่แจ้ง : 22-10-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

7 แจ้งผลการพิจารณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
วันที่แจ้ง : 19-10-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

8 ต้องการให้สำนักวิทยาบริการสร้าง E-mail สำหรับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ค่ะ อื่นๆ พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา
วันที่แจ้ง : 18-10-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

9 เขื่อมต่อ internet ไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย มนัน ชาญนำสิน
วันที่แจ้ง : 17-10-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

10 เข้าระบบ internet ไม่ได้ อื่นๆ มนัน ชาญนำสิน
วันที่แจ้ง : 16-10-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

11 เครื่องเปิดไม่ติด ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สุพัฒน์ ปรางนวน
วันที่แจ้ง : 16-10-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

12 ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข
วันที่แจ้ง : 11-10-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

13 เน็ตติดๆดับๆ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นายสหภัทร ชลาชัย
วันที่แจ้ง : 09-10-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

14 ไม่สามารถปริ้นงานได้ และ Microsoft office ไม่สามารรถใช้งานได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Worawoot Tanumongkol
วันที่แจ้ง : 08-10-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

15 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฐิติรัตน์ กสิวิทย์
วันที่แจ้ง : 01-10-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

16 แก้ไข/ปลดล็อครหัสผ่านเครื่องMAC ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณัฐกานต์ แช่มช้อย
วันที่แจ้ง : 01-10-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

17 ต่อสัญญาณโทรศัพท์ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย วิไลวรรณ ใยเมือง
วันที่แจ้ง : 28-09-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

18 ขอความอนุเคราะ์ ตรวจสอบและแก้ไขคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ น.ส. ธิดารัตน์ ปรามวงศ์
วันที่แจ้ง : 26-09-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

19 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ สุพจน์ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 26-09-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

20 สัญญาณ wifi ใช้ไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย สุธีรา อานามวงษ์
วันที่แจ้ง : 26-09-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

21 ลง window ใหม่ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นายพิษณุกร มะกลาง
วันที่แจ้ง : 25-09-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

22 ขอยืมจอคอมพิวเตอร์ ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ มนัน ชาญนำสิน
วันที่แจ้ง : 25-09-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

23 ต่อ wifi ไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย มนัน ชาญนำสิน
วันที่แจ้ง : 25-09-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

24 ตรวจสอบ ติดตั้ง จุดเชื่อมสัญญาณ อินเตอร์เนต ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สยุมพร บุญเกิด
วันที่แจ้ง : 17-09-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

25 Microsoft Office Error แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ จุฑารัตน์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 13-09-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

26 โปรแกรมใช้งานไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวสุวดี บุญฉิม
วันที่แจ้ง : 13-09-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

27 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมซีพียูเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะห้องเรียนฟาร์มโคนม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์สุชาติ ชัยวรกุล
วันที่แจ้ง : 13-09-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

28 แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ น.ส ธิดารัตน์ ปรามวงศ์
วันที่แจ้ง : 30-08-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

29 โทรศัพท์ภายใน สำนักงานคณบดี คณะวิทย์ ไม่สามารถใช้งานได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย กฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 24-08-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

30 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ศิริพร รุ่งแสง
วันที่แจ้ง : 23-08-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

31 อินเทอร์เน็ตโรงอาหารใช้ไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายสุนาวิน ปานใหญ่
วันที่แจ้ง : 18-08-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

32 คอมห้อง531และ533 ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 14-08-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

33 คอมพิวเตอร์ ค้างบ่อย เวลาทำงาน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์
วันที่แจ้ง : 08-08-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

34 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมคอมพิวเตอร์ Mac ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 08-08-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

35 ขอความอนุเคราะห์อับโหลดคู่มือ คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับปรับปรุงเดือนกรกฎาคม 2561 แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ปุญณชา สุริยะสาร
วันที่แจ้ง : 07-08-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

36 rIvtBFsfBRZ Scan Virus Judix
วันที่แจ้ง : 07-08-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

37 ใช้ wifi ไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย สุธีรา อานามวงษ์
วันที่แจ้ง : 03-08-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

38 รีเซ็ตรหัสผ่านไวไฟ APRMUTTO แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นันทนา เยื้องไกรงาม
วันที่แจ้ง : 02-08-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

39 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายกฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 01-08-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

40 หน้าจอกระพิบ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวศุภลักษณ์ เขียวสลับ
วันที่แจ้ง : 25-07-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

41 แก้ไขปริ้นเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อรทัย ตรีภัทร์
วันที่แจ้ง : 25-07-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

42 คอมห้อง523ติดไวรัส Scan Virus ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 24-07-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

43 ขอความอนุเคราะห์ เซ็ตรหัสผ่านhttp://e-manage.rmutto.ac.th แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ศศิวิมล แจ้คำ
วันที่แจ้ง : 20-07-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

44 ขอความอนุเคราะห์จัดไฟสูตดิโอ บริการควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 13-07-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

45 ขอความอนุเคราะห์ลง MS office 2013 ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นายพิษณุกร มะกลาง
วันที่แจ้ง : 13-07-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

46 สัญญา wifi ที่โรงอาหารกลาง เสีย ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายสุนาวิน ปานใหญ่
วันที่แจ้ง : 12-07-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

47 สั่ง Print เอกสารไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ สยุมพร บุญเกิด
วันที่แจ้ง : 12-07-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

48 เครื่องสำรองไฟเก็บไฟไม่อยู่ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวสุวดี บุญฉิม
วันที่แจ้ง : 11-07-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

49 ลงวินโดว์ใหม่พร้อมโปรแกรมทั่วๆไป ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม apiwat junto
วันที่แจ้ง : 10-07-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

50 เครื่องปริ้นBrotherไม่สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายอังกูร กิตติวรกาล
วันที่แจ้ง : 10-07-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

51 เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ พรทิพย์ จำจด
วันที่แจ้ง : 10-07-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

52 ขอความอนุเคราะห์เดินสาย Lan แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ฐิติรัตน์ กสิวิทย์
วันที่แจ้ง : 09-07-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

53 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นายกฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 09-07-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

54 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา
วันที่แจ้ง : 04-07-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

55 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมตัดต่อวิดิโอ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ศศิวิมล แจ้คำ
วันที่แจ้ง : 04-07-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

56 ตั้งค่าระบบแชร์Printer แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ สยุมพร บุญเกิด
วันที่แจ้ง : 03-07-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

57 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ศศิวิมล แจ้คำ
วันที่แจ้ง : 03-07-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

58 Windows มีปัญหาไม่ตอบสนอง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายณัฐกิตต์ สุกใส
วันที่แจ้ง : 29-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

59 คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นงานไม่ได้ อื่นๆ นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์
วันที่แจ้ง : 29-06-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

60 ติดตั้ง window 10 64 bit ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ศุภชัย เชื้อเกตุ
วันที่แจ้ง : 29-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

61 ขอความอนุเคราะห์อับโหลดแบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณ 2563 ขึ้นเวป สวพ.และหน้าเวปมหาวิทยาลัย แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
วันที่แจ้ง : 27-06-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

62 Microsoft office Error ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จุฑารัตน์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 27-06-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

63 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมสแกนไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม รองศาสตราจารย์สุชาติ ชัยวรกุล
วันที่แจ้ง : 27-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

64 ขอทำการแชร์เครื่องปริ้น ห้องบัญชี อื่นๆ น.ส.ชนิดา นามสุดโท
วันที่แจ้ง : 25-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

65 ขอความอนุเคราะห์เดินสายอินเตอร์เน็ต บ้านพักอธิการบดี อื่นๆ นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์
วันที่แจ้ง : 18-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

66 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ศศิวิมล แจ้คำ
วันที่แจ้ง : 14-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

67 PC เปิดไม่ติด ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นฤมล บุญกระจ่าง
วันที่แจ้ง : 13-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

68 ลงโปรแกรมใหม่ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ฐิติรัตน์ กสิวิทย์
วันที่แจ้ง : 13-06-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

69 เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้และเครื่องค้างปล่อย แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ อังกูร กิตติวรกาล
วันที่แจ้ง : 13-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

70
วันที่แจ้ง : 13-06-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

71 คอมพิวเตอร์ Restart เอง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวกุลวินันท์ สุขพิพัฒน์พร
วันที่แจ้ง : 13-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

72 ติดตั้งโปรแกรม scan virus Scan Virus รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 13-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

73 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ กำธร เขียวแก่
วันที่แจ้ง : 12-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

74 ขอใช้ห้องสตูดิโอพร้อมติดตั้งไฟ ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 11-06-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

75 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งปริ้นเตอร์(งานประชาสัมพันธ์) ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 11-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

76 คอมพิวเตอร์เข้าวินโดว์ไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สุภาวรรณ พยนต์
วันที่แจ้ง : 08-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

77 ขอความอนุเคาะห์ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
วันที่แจ้ง : 07-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

78 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมวินโดว ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
วันที่แจ้ง : 07-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

79 ไม่สามารถเปิดไฟล์ ที่เป็นไฟล์ Zip ได้ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ศิริพร รุ่งแสง
วันที่แจ้ง : 04-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

80 ขอใช้ห้องสตูดิโอพร้อมติดตั้งไฟ ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 04-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

81 เครื่องคอมเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ หทัยรัตน์ งามดี
วันที่แจ้ง : 04-06-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

82 คอม Mac ค้างและช้า (งานประชาสัมพันธ์) ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 31-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

83 http://agri.rmutto.ac.th/ อัพรูปภาพไม่ขึ้น แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 28-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

84 ติดตั้งระบบเครื่องปริ้นเตอร์กับโน๊ตบุค อื่นๆ นางสาวพิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์
วันที่แจ้ง : 24-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

85 ลงโปรแกรม Printer และ Scanner ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์
วันที่แจ้ง : 23-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

86 ลงโปรแกรมใหม่ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นายอังกูร กิตติวรกาล
วันที่แจ้ง : 18-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

87 เว็ปไซต์ไม่อัปเดท แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ เฟื่องฟ้า โชติปัญญา
วันที่แจ้ง : 15-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

88 คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ ข้อมูลหาย ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางศรัณยา รักเสรี
วันที่แจ้ง : 15-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

89 ลงโปรแกรม ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 15-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

90 ลงโปรแกรม Windows 7 ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ณัฐวดี แก้วจินดารัตน์
วันที่แจ้ง : 14-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

91 http://agri2.rmutto.ac.th/stdaff/ (ขัดข้อง) ไม่สามารถเข้ารหัสผ่านได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 10-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

92 คอมห้อง511และคอมตึกพืชศาสตร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 09-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

93 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเว็บไซต์คณะวิทย์ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นายกฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 08-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

94 ระบบ e manage ของบุคลากร แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ เบญจมาศ วงศ์สาลี
วันที่แจ้ง : 04-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

95 หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ น.สไพรินทร์ แสงงาม
วันที่แจ้ง : 03-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

96 เพิ่มระยะความยาวสายเชื่อต่อสัญญาณอินเตอร์เนต ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สยุมพร บุญเกิด
วันที่แจ้ง : 02-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

97 http://agri2.rmutto.ac.th/stdaff/ (ขัดข้อง) แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 02-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

98 เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง หน้าจอไม่ติด เปิดใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สยุมพร บุญเกิด
วันที่แจ้ง : 02-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

99 ปริ้นเตอร์เสีย ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
วันที่แจ้ง : 01-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

100 สายแลนขาด อื่นๆ หทัยรัตน์ งามดี
วันที่แจ้ง : 01-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

101 โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
วันที่แจ้ง : 01-05-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

102 ระบบเซฟงานมีปัญหา Scan Virus นางสาวสุวดี บุญฉิม
วันที่แจ้ง : 27-04-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

103 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งปริ้นเตอร์ด้วยระบบ wifie อื่นๆ สุพจน์ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 25-04-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

104 ขอยืมโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 25-04-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

105 ควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ห้องวันวิสาข์ ชั้น 8 บริการควบคุมอุปกรณ์โสตฯ วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 24-04-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

106 ต่อสัญญาณปริ้นเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณัฐวดี แก้วจินดารัตน์
วันที่แจ้ง : 23-04-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

107 สัญญาณปริ้นเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณัฐวดี แก้วจินดารัตน์
วันที่แจ้ง : 23-04-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

108 ขอความอนุเคราะห์ Reset รหัสผ่าน ระบบ e-manage อื่นๆ ชวลิต ปัญญาอิสระ
วันที่แจ้ง : 19-04-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

109 ไฟล์งานในเครื่องหาย แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ณัฐชา อินทรโชติ
วันที่แจ้ง : 17-04-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

110 ขอตรวจเชคเครือ่งปริ้นเตอร์ อื่นๆ งามจิต อินทวงศ์
วันที่แจ้ง : 11-04-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

111 ขอติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม งามจิต อินทวงศ์
วันที่แจ้ง : 11-04-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

112 หน้าจอคอมฯ เป็นสีฟ้า ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 10-04-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

113 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายณัฐกิตติ์ สุกใส
วันที่แจ้ง : 05-04-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

114 คอมห้อง513 ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 04-04-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

115 สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ศิริพร รุ่งแสง
วันที่แจ้ง : 03-04-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

116 ขอเชิญส่งเรื่องเข้าประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 อื่นๆ ลัคนามณี บังเกิดสุข
วันที่แจ้ง : 30-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

117 ขอยืมโน๊ตบุ๊คจำนวน ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 29-03-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

118 แก้ไขรหัสผ่านเข้า e-document แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา
วันที่แจ้ง : 27-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

119 ไม่สามารถเปิดwindowได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
วันที่แจ้ง : 27-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

120 แจ้งซ่อมเครื่องเสียงตามสาย อื่นๆ ณัฐกานต์ แช่มช้อย
วันที่แจ้ง : 26-03-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

121 ขอยืมโน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 23-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

122 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ สวส. จำนวน 1 ท่านในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 23-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

123 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เอมอร วงษ์วัฒนะ
วันที่แจ้ง : 22-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

124 โปรแกรมไม่เสถียน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายสุนาวิน ปานใหญ่
วันที่แจ้ง : 22-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

125 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขคอมพิวเตอร์ห้องพัสดุที่ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์
วันที่แจ้ง : 21-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

126 ขอเชิญส่งเรื่องเข้าประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ลัคนามณี บังเกิดสุข
วันที่แจ้ง : 20-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

127 ปริ้นเตอร์พิมพ์ไฟล์ PDF ไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 20-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

128 อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ กัลยาณี มิ่งเจริญพร
วันที่แจ้ง : 19-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

129 ขอยืมโน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 16-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

130 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสัญญาณเบอร์โทรศัพท์ภายใน/แฟ็กซ์ สนง.คณะวิทย์ฯ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นายกฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 12-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

131 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย เพ็ญศิริ โฉมกาย
วันที่แจ้ง : 12-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

132 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คเครื่องเสียง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายอังกูร กิตติวรกาล
วันที่แจ้ง : 09-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

133 ตรวจสอบ/แก้ไข เครื่องสำรองไฟ อื่นๆ ณัฐกานต์ แช่มช้อย
วันที่แจ้ง : 09-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

134 เข้าระบบe-manage ไม่ได้คะ อื่นๆ นิสารัตน์ โหลนอก
วันที่แจ้ง : 07-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

135 ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายประพนธ์ โฉมกาย
วันที่แจ้ง : 07-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

136 ไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบ E manage ได้ อื่นๆ กฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 07-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

137 เพิ่มชื่อหมวดในหัวข้อดาวน์โหลดในเว็ปสำนักงานประกันคุณภาพ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์
วันที่แจ้ง : 06-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

138 ขอความอนุเคราะห์ติตั้งปรินเตอร์และแชร์ปรินเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โสรดา
วันที่แจ้ง : 05-03-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

139 โทรศัพท์ภายในขัดข้อง แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นายอังกูร กิตติวรกาล
วันที่แจ้ง : 28-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

140 ขอลงโปแกรมใหม่ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวศิริรัตน์ พึ่งพา
วันที่แจ้ง : 28-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

141 แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวศุภลักษณ์ เขียวสลับ
วันที่แจ้ง : 28-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

142 -ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม notebook ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง
วันที่แจ้ง : 28-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

143 สั่ง Print เอกสารไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ สยุมพร บุญเกิด
วันที่แจ้ง : 28-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

144 ขอความอนุเคราะห์ตั้งค่าสแกนเนอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปาณิสรา วงษ์ชมภู
วันที่แจ้ง : 27-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

145 สายสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัญญา จอมทะรักษ์
วันที่แจ้ง : 27-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

146 คอมเปิดไม่ติด ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวกัลยาณี มิ่งเจริญพร
วันที่แจ้ง : 26-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

147 add printer ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณัฐฐนันท์
วันที่แจ้ง : 26-02-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

148 ขอใช้ห้องถ่ายรูป ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นางสาวศุราภรณ์ หงษา
วันที่แจ้ง : 19-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

149 ขอความอนุเคราะห์สแกนไวรัส Scan Virus นายอังกูร กิตติวรกาล
วันที่แจ้ง : 16-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

150 ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม
วันที่แจ้ง : 16-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

151 ตั้งค่าระบบแชร์Printer แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ สยุมพร บุญเกิด
วันที่แจ้ง : 16-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

152 ติดตั้งระบบเครือข่าย ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายนครชาย ไวยวิเชียร
วันที่แจ้ง : 16-02-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

153 คอมในสำนักงานไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 15-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

154 แก้ไขสายโปรเจคเตอร์ห้อง511 ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 15-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

155 ขอยืมโน๊ตบุ๊ค ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 14-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

156 อับโหลดข้อมูลในเว็บไซค์ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ วีรยา แจ่มสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 13-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

157 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมใหม่ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ปาณิสรา วงษ์ชมภู
วันที่แจ้ง : 13-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

158 upload ไฟล์ไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ปาณิสราวงษ์๙มภู
วันที่แจ้ง : 12-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

159 ิติดตั้งเครือข่ายปริ้นเตอร์ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ณัฐกานต์ แช่มช้อย
วันที่แจ้ง : 08-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

160 ตรวจสอบเครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา
วันที่แจ้ง : 07-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

161 ขอยืมโปรเจ็คเตอร์ ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ พิชญา ดวงบุตรศรี
วันที่แจ้ง : 07-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

162 ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุข
วันที่แจ้ง : 07-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

163 หน้าเวปสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นคำไม่สุภาพ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
วันที่แจ้ง : 06-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

164 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถต่อกับโปรเจคเตอร์ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นฤมล บุญกระจ่าง
วันที่แจ้ง : 06-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

165 ปริ้นส์งานไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวสุวดี บุญฉิม
วันที่แจ้ง : 06-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

166 test อื่นๆ test
วันที่แจ้ง : 05-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

167 หน้าจอดับ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยุวลักษณ์ เชื้อเงิน
วันที่แจ้ง : 05-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

168 computer window 10 มีอาการ ค้าง อยากเปลี่ยนเป็น Window 7 จะดีกว่าหรือไม่ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 05-02-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

169 ขอให้อับโหลดไฟล์สัญญาทุน แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
วันที่แจ้ง : 02-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

170 แก้ไขรายชื่อผู้เข้าระบบ MIS แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ น.สไพรินทร์ แสงงาม
วันที่แจ้ง : 02-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

171 ขอความอนุเคราะห์แชร์การใช้งานPrinter ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สยุมพร บุญเกิด
วันที่แจ้ง : 02-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

172 แชร์ Printer และ โปรแกรมทางบัญชี อื่นๆ น.ส.อันธิกา ไชยศิลป์
วันที่แจ้ง : 02-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

173 ปริ้นเอกสารไม่ออก แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ น.สไพรินทร์ แสงงาม
วันที่แจ้ง : 01-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

174 ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ครั้งที่ 3/2561 ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ ชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 01-02-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

175 เปลี่ยนสายแลน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดนิตา กรีวัชรินทร์
วันที่แจ้ง : 30-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

176 ไม่สามารถเข้าเมล rmutto.ac.th ได้เนื่องจากลืมรหัสผ่าน อื่นๆ ดร.กมลวรรณ จิตจักร
วันที่แจ้ง : 30-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

177 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นส.สุกาญจณา จันทรคณา
วันที่แจ้ง : 30-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

178 ขอรหัสผ่านอีเมล์มหาวิทยาลัย อื่นๆ นางสาวนันทนา เยื้องไกรงาม
วันที่แจ้ง : 29-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

179 ขอติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม อมรา เกิดบัณฑิตย์
วันที่แจ้ง : 29-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

180 ขอคีย์ ms office ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นาย สมิทร ทองเจือ
วันที่แจ้ง : 24-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

181 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโทรศัพท์ภายใน แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นายกฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 24-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

182 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบ Internet แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นายกฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 24-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

183 ส่ง password ใหม่ของ email มหาวิทยาลัยมาที่ manun_wo@hotmail.co.th อื่นๆ มนัน ชาญนำสิน
วันที่แจ้ง : 23-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

184 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ น.สไพรินทร์ แสงงาม
วันที่แจ้ง : 22-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

185 microsof t word มีปัญหา แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ผกากาญจน์ แจ้งสว่าง
วันที่แจ้ง : 22-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

186 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ณัฐกิตติ์ สุกใส
วันที่แจ้ง : 17-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

187 เน็ตที่โรงอาหารเสียครับเข้าไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นายสุนาวิน ปานใหญ่
วันที่แจ้ง : 16-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

188 ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียน 511 ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เกษรา สนโชค
วันที่แจ้ง : 15-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

189 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 15-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

190 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม อื่นๆ วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 12-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

191 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีเสียงดัง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดร.ธนิตชยา พุทธมี
วันที่แจ้ง : 11-01-2018

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและกำลังดำเนินการ

192 format drive D อยากทำการกู้คืน ครับ อื่นๆ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์
วันที่แจ้ง : 11-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

193 ขอขยายพื้นที่รับ สัญญาณ WifI แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย อภิวัฒน์ จันโท
วันที่แจ้ง : 11-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

194 ขอให้ลง โปรแกรม windows ให้ใหม่ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ อรทัย ตรีภัทร์
วันที่แจ้ง : 11-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

195 ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อื่นๆ น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุข
วันที่แจ้ง : 11-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

196 ขอ password ของ email มหาวิทยาลัย อื่นๆ มนัน ชาญนำสิน
วันที่แจ้ง : 10-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

197 ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ครั้งที่ 2/2561 ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ ชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 10-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

198 ขอยืมไมโครโฟน (งานประชาสัมพันธ์) ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 10-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

199 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ Username ระบบ E-MANAGEMENT แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นายกฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 09-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

200 เครื่องปริ้นส์เตอร์ไม่ทำงาน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวสุวดี บุญฉิม
วันที่แจ้ง : 09-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

201 ขอความอนุเคราะห์ up date โปรแกรม แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ สุพจน์ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 09-01-2018

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

202 ขอความอนุเคราะห์ แก้ไขการเข้าระบบ E-doc แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ สุพจน์ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 09-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

203 แก้ไขหน้าเว็บไซต์ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ สุพจน์ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 09-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

204 ปริ้นไม่ออก ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายประพนธ์ โฉมกาย
วันที่แจ้ง : 08-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

205 ช่วยปรับแต่ง และออกแบบป้ายไวนิล งานปีใหม่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 08-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

206 เข้าอินเทอร์เนตไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ชิตขวัญ บำรุงวงศ์
วันที่แจ้ง : 08-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

207 ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ครั้งที่ 1/2561 ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ ชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 08-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

208 ปริ้นเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อมรรัตน์ ทองเลี่ยม
วันที่แจ้ง : 03-01-2018

ดำเนินการเสร็จแล้ว

209 internetใช้ไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พิษณูกร มะกลาง
วันที่แจ้ง : 27-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

210 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วรัญญา สมดี
วันที่แจ้ง : 26-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

211 ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กัลยาณี มิ่งเจริญพร
วันที่แจ้ง : 26-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

212 ขอยืมโน๊ตบุ๊ค ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
วันที่แจ้ง : 26-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

213 คอมมีเสียงและเปิดไม่ติด ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 22-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

214 โปรแกรม LR ใช้งานไม่ได้ (ประชาสัมพันธ์) ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 22-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

215 ติดตั้ง OS WINDOW 10 Professional 64 Bit ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ศุภชัย เชื้อเกตุ
วันที่แจ้ง : 21-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

216 ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายประพนธ์ โฉมกาย
วันที่แจ้ง : 21-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

217 เน็ตเวิคเข้าระบบไม่ได้ (ประชาสัมพันธ์) ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 20-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

218 ขอติดตั้งโปรแกรม (งานประชาสัมพันธ์) ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 19-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

219 แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานประชาสัมพันธ์) ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 19-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

220 คอมพิวเตอร์มีปัญหา ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวศิริรัตน์ พึ่งพา
วันที่แจ้ง : 18-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

221 ขอยืมโน๊ตบุ๊ค ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ วีรยา แจ่มสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 18-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

222 Setup router ASUS RT-N18U 2.4GHz 600 Mbps ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 15-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

223 เครื่องปริ้นเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อรทัย ตรีภัทร์
วันที่แจ้ง : 15-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

224 wifi เสีย แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย อ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
วันที่แจ้ง : 13-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

225 ขอยืมโน๊ตบุ๊ค ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 13-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

226 เครื่องไม่สามารถสั่งprintได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
วันที่แจ้ง : 13-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

227 Microsoft office ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องกรอก Serial Number ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายพิษณุกร มะกลาง
วันที่แจ้ง : 12-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

228 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายวรวุฒิ ตะนุมงคล
วันที่แจ้ง : 08-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

229 แจ้งซ้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ น.ส.ภัสร์ธณิณธรณ์ สุขเจริญ
วันที่แจ้ง : 07-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

230 แจ้งคอมพิวเตอร์ค้าง(เรียกช่างภายนอกมาซ่อมแล้ว) ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จิรวัฒน์ สิตรานนท์
วันที่แจ้ง : 06-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

231 ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ครั้งที่ 6/2560 ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นายชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 06-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

232 คอมเปิดไม่ติด ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายประพนธ์ โฉมกาย
วันที่แจ้ง : 06-12-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

233 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
วันที่แจ้ง : 30-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

234 คอมพิวเตอร์ค้าง(ด่วน) ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จิรวัฒน์ สิตรานนท์
วันที่แจ้ง : 27-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

235 คอมค้าง (ด่วน) ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จิรวัฒน์ สิตรานนท์
วันที่แจ้ง : 23-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

236 คอมค้าง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จิรวัฒน์ สิตรานนท์
วันที่แจ้ง : 23-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

237 แจ้งซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ อื่นๆ สุรบดินทร์ อุตมัง
วันที่แจ้ง : 23-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

238 แจ้งซ่อมเครื่องปริ้น อื่นๆ น.ส.วิไลวรรณ ใยเมือง
วันที่แจ้ง : 23-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

239 โปรแกรมExcel ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กัลยาณี มิ่งเจริญพร
วันที่แจ้ง : 22-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

240 ลืมรหัสผ่าน อื่นๆ เขมจิรา เนตรสุวรรณ์
วันที่แจ้ง : 21-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

241 ขอยืมอุปกรณ์บันทึกภาพนิ่ง ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ ณัฐกานต์ แช่มช้อย
วันที่แจ้ง : 16-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

242 เปิดweb กรมบัญชีกลางไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อ.เพชรรัตน์
วันที่แจ้ง : 16-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

243 ขอความอนุเคราะห์กล้องถ่ายวีดีโอและเจ้าหน้าที่ ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ มนัน ชาญนำสิน
วันที่แจ้ง : 16-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

244 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาและลงโปรแกรม ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
วันที่แจ้ง : 16-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

245 ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล
วันที่แจ้ง : 15-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

246 ข้อมูลเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯบางส่วนหาย แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ วรรณษา บาลโสง
วันที่แจ้ง : 15-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

247 ขอความอนุเคราะห์ลงข้อมูลในเว็บไซต์ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
วันที่แจ้ง : 15-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

248 ขอยืมโน๊ตบุ๊ค ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข
วันที่แจ้ง : 14-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

249 ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
วันที่แจ้ง : 13-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

250 ลงoffice ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นางสาวผกากาญจน์ แจ้งสว่าง
วันที่แจ้ง : 13-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

251 ซ่อมคอมสาขาพืช ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 08-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

252 ขอให้ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ณัฐกิตต์ สุกใส
วันที่แจ้ง : 06-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

253 คอมเสียห้อง511สาขาพืช ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 02-11-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

254 ตรวจสอบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุข
วันที่แจ้ง : 31-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

255 ลงโปรแกรมไดร์เวอร์เครื่องปริ้น brother ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม พาฝัน กุฎสำโรง
วันที่แจ้ง : 31-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

256 ขอความอนุเคราะห์อับโหลดข้อมูล แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ปุญณชา สุริยะสาร
วันที่แจ้ง : 24-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

257 Set Printer จำนวน 4 เครื่อง อื่นๆ อมรรัตน์ ทองเลี่ยม
วันที่แจ้ง : 24-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

258 ซ่อมคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดครับ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นายอาทิตย์ ฟองฟุ้ง
วันที่แจ้ง : 24-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

259 ติดตั้งโปรแกรมปริ๊นเตอร์และเครื่องสแกน RICOH ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ณัฐกิตต์ สุกใส
วันที่แจ้ง : 20-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

260 ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 19-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

261 เสียงไม่ออกลำโพงเคส ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวดาวใจ รักษ์หิรัญ
วันที่แจ้ง : 18-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

262 แชร์เครื่องปริ้น ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อรพรรณ เหลาทอง
วันที่แจ้ง : 17-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

263 ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุข
วันที่แจ้ง : 17-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

264 ขอติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม
วันที่แจ้ง : 16-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

265 ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ครั้งที่ 5/2560 ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นายชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 16-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

266 ขอติดตั้งโปรแกรม Photo Shop เพื่อทำเว็บไซด์ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม เฟื่องฟ้า โชติปัญญา
วันที่แจ้ง : 10-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

267 ใช้ internet ไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กวีพร บุญญาวานิชย์
วันที่แจ้ง : 08-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

268 แก้ไขปัญหาไวรัสและติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2010 อื่นๆ ภัทราภรณ์ แสงสุข
วันที่แจ้ง : 08-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

269 Wi-Fiหอในใช้ไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย อันธิกา รบชนะชน
วันที่แจ้ง : 07-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

270 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่อง PC ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม กฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 06-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

271 ขอยืมNoteBook ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ ณัฐชา อินทรโชติ
วันที่แจ้ง : 06-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

272 มีปัญหาด้านการอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็ปไซต์และ ต้องการให้ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ อนิวรรต เกตุอุดม
วันที่แจ้ง : 06-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

273 เข้าหน้า page การขอขยายเวลายืมหนังสือไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ พัชนี บุญธกานนท์
วันที่แจ้ง : 05-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

274 อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นางสาวสุวดี บุญฉิม
วันที่แจ้ง : 04-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

275 ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ครั้งที่ 4/2560 ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นายชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 03-10-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

276 ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ครั้งที่ 3/2560 ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นายชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 29-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

277 WINDOWS ERROR แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ จุฑารัตน์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 29-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

278 ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ อื่นๆ น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 29-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

279 ติดตั้งวิทยุกระจายเสียง บริการควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ณัฐกานต์ แช่มช้อย
วันที่แจ้ง : 27-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

280 ขอยืมใช้ เครื่อง Router รุ่น Linksys พร้อม Setup ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นายชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 26-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

281 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสายแลน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อันธิกา ศักขิณาดี
วันที่แจ้ง : 26-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

282 Microsoft office หมดอายุ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ทัศวรรณ อ่อนลิ้ม
วันที่แจ้ง : 21-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

283 Microsoft office หมดอายุ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ทัศวรรณ อ่อนลิ้ม
วันที่แจ้ง : 21-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

284 ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ครั้งที่ 2 ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นายชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 20-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

285 ช่วยปรับแต่ง ป้ายเกษียณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นายชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 20-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

286 เดินสายแลนด์ใหม่ห้องพักอ.วชิราภรณ์ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 20-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

287 คอมห้องพักอ.วรรณวิมล แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 20-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

288 เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัศวรรณ อ่อนลิ้ม
วันที่แจ้ง : 20-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

289 ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นายชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 20-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

290 ขอยืมNoteBook ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ ณัฐชา อินทรโชติ
วันที่แจ้ง : 18-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

291 ปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 18-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

292 ขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต 1 เครื่อง ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ ว่าที่ร้อยตรีปัญญา จอมทะรักษ์
วันที่แจ้ง : 15-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

293 ล้างไวรัสในคอม+ลงวินโดวใหม่ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม สุวรรณา ปัดทาบาล
วันที่แจ้ง : 14-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

294 ขอยืมNoteBook ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นางสาวณัฐชา อินทรโชติ
วันที่แจ้ง : 13-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

295 ลงโปรแกรมคอมฯ ใหม่ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ภัทราภรณ์ แสงสุข
วันที่แจ้ง : 13-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

296 ขอเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุม บริการควบคุมอุปกรณ์โสตฯ วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 13-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

297 Windows 8.1 Error ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 12-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

298 เว็บไซค์สาขาข้อมูลหาย แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ธิดารัตน์ ปรามวงศ์
วันที่แจ้ง : 11-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

299 แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ น.ส ธิดารัตน์ ปรามวงศ์
วันที่แจ้ง : 11-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

300 ปุ่มใช้งานโหลดรูปไม่ขึ้นคะ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศศิวิมล แจ้คำ
วันที่แจ้ง : 11-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

301 จำรหัสผ่าน e-mail ของ rmutto.ac.th ไม่ได้ค่ะ อื่นๆ มุกดา
วันที่แจ้ง : 08-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

302 ขอความอนุเคราะห์ไมโครโฟนไร้สายแบบติดเสื้อ ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นายเดชานนท์ พวงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 08-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

303 ตรวจสอบสัญญาณ internet แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ภัทราภรณ์ แสงสุข
วันที่แจ้ง : 07-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

304 ขอความอนุเคราะห์ลงWindow ใหม่ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์
วันที่แจ้ง : 06-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

305 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 06-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

306 ย้ายข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณัฐกานต์ แช่มช้อย
วันที่แจ้ง : 05-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

307 ขอความอนุเคราะห์ ไมโครโฟนไร้สาย ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 05-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

308 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ห้องพักอาจารย์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภัทราภรณ์ แสงสุข (เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ)
วันที่แจ้ง : 04-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

309 โน๊ตบุ็คสภาคณาจารย์ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับโปรเจกเตอร์ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 04-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

310 ติดตั้งระบบ Network ใยห้องประชาสัมพันธ์ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม อนิวรรต เกตุอุดม
วันที่แจ้ง : 04-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

311 ลงวินโดว์เครื่องโน๊ตบุ็ค อื่นๆ วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 04-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

312 แก้ปัญญหาคอมพิวเตอร์หน้าจอเป็นสีน้ำเงิน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สุพจน์ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 04-09-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

313 คอมเสียห้อง511สาขาพืช ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 29-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

314 ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 29-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

315 ติดตั้งสายlandใหม่ให้กับอาจารย์ใหม่ที่สาขาพืช 2 ท่าน แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 29-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

316 Microsofice Error ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จุฑารัตน์ ศรีทอง
วันที่แจ้ง : 29-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

317 ลืมรหัสผ่านอีเมล์มหาวิทยาลัย อื่นๆ ชญานันทนื แซ่เฮง
วันที่แจ้ง : 28-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

318 ฐานข้อมูล เครือข่ายห้องสมุด THAILIS แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ สุธีรา อานามวงษ์
วันที่แจ้ง : 28-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

319 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน บริการควบคุมอุปกรณ์โสตฯ วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 28-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

320 การเข้าใช้งาน newspost.rmutto.ac.th ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศศิวิมล แจ้คำ
วันที่แจ้ง : 28-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

321 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อ.ยุวดี
วันที่แจ้ง : 28-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

322 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหัวสายที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (สายแลน) ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อันธิกา ศักขิณาดี
วันที่แจ้ง : 24-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

323 Microsoft Office หมดอายุ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นายวรวุฒิ ตะนุมงคล
วันที่แจ้ง : 23-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

324 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เอมอร วงษ์วัฒนะ
วันที่แจ้ง : 23-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

325 ข้อมูล เว๊ปไซต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สูญหาย แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 22-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

326 รบกวนตรวจสอบระบบโทรศัพท์สำนักงานคณบดี แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย กฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 22-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

327 คอมห้องเรียน 511และห้อง531 ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 22-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

328 คอมห้อง531และห้อง532 ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 22-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

329 คอมห้องพักอ.ประพฤติ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 22-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

330 คอมห้องพักอ.สุภาภรณ์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 22-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

331 คอมห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 22-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

332 คอมพิวเตอร์ห้องสำนักงานเปิดไม่ติด ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศิริพร โชติชนาวงศ์
วันที่แจ้ง : 22-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

333 ไม่สามารถอัพโหลดรูปลงเว็บมหาวิทยาลัยได้ (งานประชาสัมพันธ์) แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 21-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

334 Internet ไม่สามารถใช้งานได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย กฤติภูมิ. แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 21-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

335 โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุการใช้งาน ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ผศ. ยุพา ตองอ่อน
วันที่แจ้ง : 19-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

336 สแกนเอกสารเข้าเครื่อง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พิชญา ดวงบุตรศรี
วันที่แจ้ง : 18-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

337 ตรวจสอบโปรแกรมแอนตี้ไวรัส (NOD32) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ Scan Virus แสงจันทร์ เทียบทิมพ์
วันที่แจ้ง : 18-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

338 เครื่องพิมพ์มีปัญหาปริ้นไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์
วันที่แจ้ง : 17-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

339
วันที่แจ้ง : 16-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

340 สอบถาม โน๊ตบุ๊ค กองกลาง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัศวรรณ อ่อนลิ้ม
วันที่แจ้ง : 15-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

341 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เดินสาย LAN แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย นางสาวสุทธิดา มูลจินดา
วันที่แจ้ง : 10-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

342 เพิ่มเติม ข้อมูลเว๊ปไซต์การจัดงานเกษตรแห่งชาติ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นายชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 10-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

343 โปรแกรม Photoshop ใช้งานไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 10-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

344 คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 10-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

345 ลง windows 10 ใหม่ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นายธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
วันที่แจ้ง : 10-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

346 เพิ่มเติม ข้อมูลเว๊ปไซต์การจัดงานเกษตรแห่งชาติ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นายชูชัย เชี่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 08-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

347 สัญญานโปรเจ็คเตอร์มีปัญหา ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายชูชัย เชี่่ยวชาญ
วันที่แจ้ง : 08-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

348 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ Scan Virus Scan Virus ภัทราภรณ์ แสงสุข
วันที่แจ้ง : 08-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

349 โปรแกรม Microsoft Word ใช้งานอยู่แล้วโปรแกรมก็หายไป แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 07-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

350 เครื่องคอมเสีย ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา
วันที่แจ้ง : 07-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

351 ติดตั้งpowersupplyและเชื่อมต่อpriterและscaner ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นายสถิตย์ เจริญ
วันที่แจ้ง : 03-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

352 แก้ไขเวปไซต์เสนอแนะด้านการประกันคุณภาพ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์
วันที่แจ้ง : 03-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

353 อินเตอร์เนตตึกวทย์สุขภาพสัตว์มีปัญหา ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชาญยุทธ คงภิรมย์ชื่น
วันที่แจ้ง : 02-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

354 โน๊ตบุ๊คใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 02-08-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

355 แก้ไขปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์ใน Flash drive Scan Virus นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์
วันที่แจ้ง : 27-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

356 แก้ไขปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์ใน Flash drive Scan Virus นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์
วันที่แจ้ง : 27-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

357 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
วันที่แจ้ง : 27-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

358 test แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ test
วันที่แจ้ง : 27-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

359 เพิ่ม web Link แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ สุพจน์ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 25-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

360 ขอความอนุเคราะห์ up date scan Virus Scan Virus สุพจน์ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 18-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

361 ยืมสาย RPG และ HDMI ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ กมลพร ปัญจะ
วันที่แจ้ง : 14-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

362 ลงโปรแกรมจำหน่ายสินค้า แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นายสุนาวิน ปานใหญ่
วันที่แจ้ง : 14-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

363 ลงโปรแกรม Microsoft office แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นางสาวอริสา ฉายแสง
วันที่แจ้ง : 13-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

364 ลง OS ใหม่ครับ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายพิษณุกร มะกลาง
วันที่แจ้ง : 13-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

365 แก้ไขระบบเสียง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณัฐชา อินทรโชติ
วันที่แจ้ง : 11-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

366 แก้ไขprinter ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณัฐชา อินทรโชติ
วันที่แจ้ง : 11-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

367 แก้ปัญหา Excel ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กัลยาณี มิ่งเจริญพร
วันที่แจ้ง : 11-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

368 คอมพิวเตอร์ค้าง ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ผศ. ยุพา ตองอ่อน
วันที่แจ้ง : 11-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

369 ช่องส่งสัญญาณแลนใช้งานไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 06-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

370 เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล
วันที่แจ้ง : 06-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

371 ขอความอนุเคราะห์ขออุปกรณ์เครือข่าย อื่นๆ อ.อภิวัฒน์ จันโท
วันที่แจ้ง : 05-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

372 ขอสิทธิ์ในการลงแบนเนอร์ อื่นๆ เพ็ญธิดา วงศาโรจน์
วันที่แจ้ง : 04-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

373 ถ่านไบออสหมด อื่นๆ วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 04-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

374 อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย วันทนา ทองน้อย
วันที่แจ้ง : 03-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

375 ต้องอัพเดทวันที่ทุกวัน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อัญวิการ์ ชื่นบาน
วันที่แจ้ง : 03-07-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

376 เซ็ทเครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยุคลธร กิมเส็ง
วันที่แจ้ง : 30-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

377 Test ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ทิพยดา ปัตบุศย์
วันที่แจ้ง : 30-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

378 แจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม ทัศวรรณ อ่อนลิ้ม
วันที่แจ้ง : 29-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

379 แจ้งซ่อม CPU คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานฟาร์ม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อื่นๆ รองศาสตราจารย์สุชาติ ชัยวรกุล
วันที่แจ้ง : 29-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

380 เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ผศ. ยุพา ตองอ่อน
วันที่แจ้ง : 28-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

381 แก้ไขระบบ Printer ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ น.ส.กัญญณัฐ กรมทอง
วันที่แจ้ง : 27-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

382 ขอถ่ายรูป อื่นๆ หทัยรัตน?
วันที่แจ้ง : 27-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

383 เป็นไวรัส Scan Virus หทัยรัตน์
วันที่แจ้ง : 27-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

384 ลงโปรแกรมScan Virus Scan Virus ทิพยดา ปัตบุศย์
วันที่แจ้ง : 26-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

385 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเว็บไซต์คณะวิทย์ (sci.rmutto.ac.thX แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ นายกฤติภูมิ แวงภูลา
วันที่แจ้ง : 23-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

386 ขอความอนุเคราะห์สายแลน อื่นๆ อัสมิง มะสาแม
วันที่แจ้ง : 23-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

387 อินเตอร์เน็ต ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อัสมิง มะสาแม
วันที่แจ้ง : 22-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

388 ระบบเครือข่ายอินเตอร์ในบริเวณดงมะพร้าว แฟลต 4 ใช้งานไม่ได้มาเป็นเวนลาประมาณ 1 เดือ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย จินตนา เพชรมณีโชติ
วันที่แจ้ง : 22-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

389 เปิด acrobat pdf ไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ ชนิตา วุฒิคาวาปี
วันที่แจ้ง : 22-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

390 อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย โสรดา
วันที่แจ้ง : 22-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

391 Format และลง OS ใหม่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม เอมอร วงษ์วัฒนะ
วันที่แจ้ง : 22-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

392 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ บริการควบคุมอุปกรณ์โสตฯ พันธุ์ธัช อภินันท์กรณ์
วันที่แจ้ง : 21-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

393 ตรวจสอบรหัสผ่านการใช้งานระบบ E-document ของสนง.วข.อุเทนถวาย แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์ กุลนัดดา สายสอน
วันที่แจ้ง : 21-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

394 เครื่องปริ๊นสั่งพิมพ์ไม่ออก ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทิพยดา ปัตบุศย์
วันที่แจ้ง : 21-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

395 ลงไดรเวอร์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายพงษ์เทพ อิ่มเอิบ
วันที่แจ้ง : 20-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

396 ลงโปรแกรม(ตัวอย่าง) ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นาย สมมุติ สมจริง
วันที่แจ้ง : 14-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

397 ขอซ่อมปริ้นเตอร์(ตัวอย่าง) ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม นาย สมมุติ สมจริง
วันที่แจ้ง : 14-06-2017

ดำเนินการเสร็จแล้ว

ลำดับที่ ปัญหาการแก้ไขและปรับปรุง ประเภทขอใช้บริการ ชื่อผู้แจ้ง สถานะ