ฐานข้อมูลทางวิชาการของไทย

Journal Link
เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยทางการแพทย์
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย
ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม (มอก.) และ (มผช.)
แหล่งข้อมูลสิทธิบัตร
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย
ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา (Ramathibodi Poison Center)
ฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
ฐานข้อมูลสมุนไพร (MedPlant)
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทย
ศูนย์บริการความรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลวิจัยไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย

 
ipv6 ready