ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty)
ขอเชิญใช้บริการห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty)
      ซึ่งระบบดังกล่าวมีระบบการทำงานที่ช่วยการดำเนินงานและผู้ใช้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สมาชิก (คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา)สามารถยืมต่อ (Renew) ได้ด้วยตนเอง และสามารถจัดเก็บ ดูประวัติการสืบค้น (Save Search) ของตนเองได้
คู่มือการใช้งาน
เข้าใช้งานได้ที่ http://library.rmutto.ac.th/
ipv6 ready