ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
I love library
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 364 รายการ และเป็นระบบสำหรับจัดทำหนังสือให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องติดตั้งโปรแกรมอ่านหนังสือ Program viewer E-book ก่อนเพื่อเปิดอ่านหนังสือ หลังจากติดตั้งโปรแกรมสำหรับเปิดอ่านเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถเลือกหนังสือที่ต้องการและคลิกปุ่ม Open ระบบจะทำการดาวน์โหลดหนังสือและเปิดให้อัตโนมัติ

การเข้าใช้งาน
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร สามารถติดต่อขอรับ username และ password เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ที่ งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการใช้งาน คลิก
 
Wiley Online Library
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ อาทิเช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ มีวารสารบางส่วน (ให้ใช้ฟรี) สามารถ Copy, Print, Download ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 91 รายชื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
CRCnetBASE
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) จากสำนักพิมพ์ CRC Press ในเครือของ Taylor & Francis ที่โดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมเนื้อหาหลายสาขาวิชา สามารถ Copy, Print, Download ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 82 รายชื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คู่มือการใช้งาน CRCnetBASE
 
Gale Virtual reference Library
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ เช่น Business, Education, Environment, General Reference, History, Science, Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 25 รายชื่อ
ebrary
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ต่างๆ มากกว่า 300 สำนักพิมพ์ โดยมีหนังสือในฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 60,000 รายการ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีการเกษตร อาหาร สังคมศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์
Science direct e-Book
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของสำนักพิมพ์ Elserver ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007-2009 แสดงผลเป็นเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ HTML และ PDF
eBooks on EBSCOhost
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ OCLC ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถดู ข้อมูลได้ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 เล่ม เข้าอ่านได้ครั้งละ 1 คน จำกัดการบันทึก ข้อมูลได้ไม่เกิน 40 หน้าสามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค . ศ .1971 จนถึงปัจจุบัน
เข้าใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ที่
 
2ebook
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาษาไทยภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนจำนวน 413 รายการ แสดงผลเป็นเอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวน
 
ProQuest Dissertation & Theses
เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโท ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แสดงผลในรูป PDF File มี Preview แสดงรายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน
 
SpringerLink
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer Link ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค . ศ . 1994 -2007 สามารถดูข้อมูลได้ใน รูปแบบเอกสาร ฉบับเต็ม (Full Text)
 
ipv6 ready