ประวัติความเป็นมา

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้ง ขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลับ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยรวมหน่วยงานที่หน้าที่ให้บริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนกห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานโสตทัศนศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการ อย่างประสิทธิภาพ


ปรัชญา (Philosophy)


สารสนเทศก้าวไกล ใส่ใจบริการ พัฒนาการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา

Any learning opportunity, any education system, anytime, anywhere.


วิสัยทัศน์ (Vision)


          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ให้บริการฝึกอบรมที่เหมาะสม มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          An innovative, agile and cost effective information technology service that enables and enhances the delivery of quality education and training.


พันธกิจ ( Mission)


          - สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรสากล

          - พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ