ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
1. ฐานข้อมูลข่าวมานุษยวิทยา : เป็นการเก็บรวบรวมข่าวสารและบทความด้านมานุษยวิทยา จากหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สแกนและจัดเก็บในรูปของ pdf.file ในฐานข้อมูลกฤตภาค โดยให้บริการทั้งแบบออนไลน์ และต้นฉบับ เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นได้โดยการกำหนดคำสำคัญหรือเรียกดูรายการทั้งหมด
 
2. DOAJ : เว็บไดเร็กทอรี่รายชื่อวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ฟรี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัย ปัจจุบันมีไดเร็คทอรี่รายชื่อวารสารอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 3,824 ชื่อเรื่อง และมีบทความจำนวน 249,636 ชื่อเรื่อง
 
3. Free Medical Journals : เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารทางการแพทย์ จำนวน 66,274 ชื่อเรื่อง จากวารสาร 630 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นได้ฟรี ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ตรวจสอบค่า Impact Factor ได้ และสมัคร Journals Alert รับแจ้งเตือนบทความใหม่ทางอีเมล์ฟรี
 
4. European Patents : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text)
 
5. IOP : Electronic Journals : เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางฟิสิกส์ ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text)
 
6. Ingenta : เป็นฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี มีเอกสารที่เป็น Full Text จำนวน 25,643,957 ชื่อเรื่องจากบทความวารสาร หนังสือ และรายงานการประชุมเป็นต้น หรือสืบค้นจากสำนักพิมพ์จำนวน 31,953 แห่ง ต้องสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิกจึงจะสามารถอ่าน Full Text ได้ แต่บางชื่อเรื่องสามารถอ่าน Full Text ได้
 
7. MedlinePlus : ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ สืบค้นข้อมูล ได้แก่ หัวข้อทางสุขภาพ 750 เรื่อง ยารักษาโรค สารานุกรมแพทย์ พจนานุกรม ข่าวสารสุขภาพและประกาศ แหล่งบริการสุขภาพ หน่วยงานแพทย์ ห้องสมุด และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแพทย์
 
8. Medwell Journals : เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารออนไลน์จากจำนวน 34 ชื่อเรื่อง ที่ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์เกษตร สัตวศาตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ธุรกิจและการจัดการ วิทยาศาสตร์โลก วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์ อณูวิทยา ผลการสืบค้นข้อมูลให้บทคัดย่อและ Full Text
 
9. The American Society of Civil Engineers : ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับ Civil Engineering ที่มี fulltext มากกว่า 5400 เล่ม สามารถค้นหาเนื้อหาต่าง ๆ ได้จากวารสาร ร้านหนังสือ ฐานข้อมูล CE และจากห้องสมุด สามารถอ่านได้เฉพาะสาระสังเขปเท่านั้น หากต้องการอ่าน fulltext ต้องสั่งซื้อหรือสมัครเป็นสมาชิก โดยเสียค่าใช้จ่าย
 
10. National Science Foundation : ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การศึกษา และเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลที่ได้จะเป็น fulltext และสาระสังเขป
 
11. American Chemical Socity : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเคมี
 
12. ERIC : เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ข้อมูลที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลนี้จะได้เพียงบรรณานุกรมและสาระสังเขปเท่านั้น
 
13. ราชกิจจานุเบกษา : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคำประกาศของทางราชการ เป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ โดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
 
14. Science Direct : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา จำนวนกว่า 1,500 ชื่อ
 
15. Cambridge Journals Online : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์การแพทย์ , มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
16. Emerald Management Xtra : เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Emerald Management Xtra 125 & Enginering Database ของ : MCB University Press จำนวน 135 ชื่อ สาขาที่เกี่ยวข้อง สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยเน้นด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ วิทยาการจัดการ บรรณารักษ์ศาสตร์ การบริหารการทรัพทยากร และทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการศึกษา และวิศวกรรมอุตสาหการ
 
17. Blackwell Synergy : บริการดรรชนีวารสารออนไลน์ของ Blackwell Publishing คลอบคลุมสาขาต่าง ๆ ทางด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และกฎหมาย
 
18. Business Monitor : ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ ที่ให้ข้อมูลทางการเงินและทางการเมือง วิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่างๆ กว่า 130 ประเทศ อุตสาหกรรมสาขาต่างๆ
 
ipv6 ready