Untitled Document
 

                งานบริหารงานทั่วไป ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3  ภายในส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • งานเลขานุการ
 • รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ
 • จัดทำงบประมาณ การเงิน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • จัดทำแผนงานและโครงการ
 • งานบุคลากร
 • การประกันคุณภาพ ตลอดจน
 • ควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่
 • ประชาสัมพันธ์งานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                งานหอสมุดกลาง ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการ  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ให้บริการและส่งเสริมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลาง  ได้ในเวลาเปิดทำการ  โดยจัดบริการต่างๆ ดังนี้
บริเวณชั้น 1  มีบริการพื้นที่นั่งอ่าน บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายและบริการทีวีดาวเทียม
บริเวณชั้น 2  มีบริการรับฝากสัมภาระ บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย Web OPACบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการถ่ายเอกสาร/ปรินท์เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ นวนิยายและเรื่องสั้น  นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการอาเซียน
บริเวณชั้น 3  เรามีบริการห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต บริการหนังสือหมวดทั่วไป 000-900 หนังสืออ้างอิง ปัญหาพิเศษ งานวิจัย และห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม

                งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3  ดำเนินการศึกษาความต้องการของระบบการทำงานในปัจจุบัน  เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบต่างๆ ให้รองรับต่อการใช้งานของผู้ใช้ระบบ  พร้อมทั้งบริการดูแลเว็บไซต์ ให้บริการตอบคำถามและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย  เช่น

 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • เว็บเทลมเพลท ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับจัดการเว็บของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

                งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3  ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาและดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ให้สามารถบริการได้อย่างเสถียรภาพ ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย และตรวจสอบการใช้งานผิดปกติจากผู้ใช้  และยังรับสำรวจ วางแผน ออกแบบ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบโทรศัพท์ที่ใช้รองรับเทคโนโลยี VoIP เป็นต้น  รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน การดูแลรักษา ตลอดจนปัญหาที่อาจจะพบขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังให้บริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

 

                งานเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3  ซึ่งมีภารกิจหลักในการประสานงานและดำเนินงานบริการด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์  เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนา  รวมถึงงานบำรุงรักษาทรัพยากรโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเรามีห้องมินิสตูดิโอให้บริการ สำหรับการบันทึกภาพ เสียง วีดีโอและสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในระบบบริหารจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของงานเทคโนโลยีการศึกษา  ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนโดยผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์ตามรายวิชาที่ได้ร้องขอให้ระบบออกให้ผู้เรียนก็จะสามารถเข้าถึงเนื้อหากิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บไซต์ของระบบ
นอกจากนี้ยังมีบริการห้องประชุมสำหรับใช้ในการประชุมสัมมนาอบรม ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการที่ประสงค์ใช้ห้องประชุมสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ

 

                งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3  ดำเนินการบริการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้แก่ บุคลากร นิสิต หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไป  โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้

 • เพื่อพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงผลการฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ e-University
 • เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและนิสิตให้มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน
 • เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
 
 
ipv6 ready