นางสาวยุคลธร กิมเส็ง

หัวหน้างานงานบริหารงานทั่วไป

yukoltorn.kim@gmail.com

มือถือ : 087-0054380

ติดต่อภายใน : ต่อ 8313

     
 
 

นางสาวปาณิตรา จอมทะรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

bua.aa1127@gmail.com

มือถือ : 082-2086258

ติดต่อภายใน : ต่อ 8313

 

 
 

นางสมพร ชมชื่น

นักการภารโรง

 

นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ

หัวหน้างานหอสมุดกลาง

helloann.1100@gmail.com

ติดต่อภายใน : ต่อ 1094

     

นางสาวอารีรัตน์ อาเทศ

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

areerat0991@gmail.com

ติดต่อภายใน : ต่อ 1094

 

     

นางวิมล นาคบูรณะ

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการห้องสมุด

kai.j.jubu@gmail.com

ติดต่อภายใน : ต่อ 1094

 

นางสาวเปรมจิต หนุนดี

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการห้องสมุด

Jun_2512@hotmail.com

ติดต่อภายใน : ต่อ 1090

นายขัตติยะ สมดี

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ

khattiya_so@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8316

     

นายสิทธิชัย ด้วงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

sittichai.dua@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8316

 

นายเกรียงศักดิ์ วิลาวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

griangsak.w@outlook.com

ติดต่อภายใน : ต่อ 8316

นายสถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

sathaporn_su@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8304

     

นายอภินันท์ ธานี

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

apinan_ta@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8305

 

นายอานนท์ เพ็ชรมณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

anon.rmutto@gmail.com

ติดต่อภายใน : ต่อ 8303

นายอนุวัฒน์ โชโต

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

anuwat_ch@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8315

     

 

นายเอกมินต์ บัวขาว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

bourkowgob_@gmail.com

ติดต่อภายใน : ต่อ 8315

นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์

หัวหน้างานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ

kaweporn_bo@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8301

นางสาวอรณี สมบุญยอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

aay_or35@windowslive.com

ติดต่อภายใน : ต่อ 8301

ipv6 ready