ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image

อาจารย์ อุโฆษ แปลงประสพโชค

ติดต่อภายใน : ต่อ 1091

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image
อาจารย์ วิชริณี สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อภายใน : ต่อ xxxx

Image
อาจารย์ วีระชาติ มัตติทานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อภายใน : ต่อ 1101

Image
อาจารย์ สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ติดต่อภายใน : ต่อ 1096

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image
อาจารย์ พนา จันทิวาสน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Image
อาจารย์ บุญชม สุดจิตต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทักษะดิจิทัล

หัวหน้าสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image
นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

kaweporn_bo@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1093

Back to Top