ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image

ผศ. สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย

somsak.rak@gmail.com

somsak.rak@cpc.ac.th

มือถือ : 081-2088801

ติดต่อภายใน : ต่อ 8318

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image
อาจารย์ น้ำฝน ใจดี

รองฝ่ายบริหาร

namphone_c@hotmail.co.th

Image
อาจารย์ สกุลชาย สารมาศ

รองฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

sakulchai_sa@rmutto.ac.th

Image
อาจารย์ พิเชษฐ์ มาเร็ว

รองฝ่ายวางแผนและพัฒนา

pichet.ma@cpc.ac.th

หัวหน้าสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image
นางสาวอัมรา เชื้อชาญ

amara_ch@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8319,8317

Back to Top