งานหอสมุดกลาง


Post Thumb

หัวหน้างานหอสมุดกลาง

นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ

sompis_ng@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1094Post Thumb

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการห้องสมุด

นางวิมล นาคบูรณะ

wimol_na@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1094Post Thumb

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการห้องสมุด

นางสาวเปรมจิต หนุนดี

pramjit_no@rmutto.c.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1090Post Thumb

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการห้องสมุด

นายอธิ มณีวิหก

athi_ma@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1090

Back to Top