งานพัฒนาระบบสารสนเทศ


Post Thumb

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นายขัตติยะ สมดี

khattiya_so@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8319Post Thumb

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสิทธิชัย ด้วงแก้ว

sittichai.dua@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8319Post Thumb

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวทิพยดา ปัตบุศย์

thippayada_pa@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8319Post Thumb

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอภิสฤฎิ์ บุญสิทธ์ชโยดม

apisalid_bo@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8319

Back to Top