ข้อมูลสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2559
  1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษาประจำปี 2559
  -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  -สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี  
  -สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย  
  -สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
  2. จำนวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน
  -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  -สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี  
  -สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย  
  -สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
  3. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(ด้านที่ 1)
  -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  -สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี  
  -สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย  
  -สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
  4. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา(ด้านที่ 2)
  -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  -สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี  
  -สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย  
  -สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
  5. จำนวนทรัพยากรห้องสมุดประเภทหนังสือจำแนกตามสาขาวิชา
  -จำนวนทรัพยากรห้องสมุดประเภทหนังสือจำแนกตามสาขาวิชา  
 
ipv6 ready