depa และ มทร.ตะวันออก เรียนเชิญบุคคลากรไอทีทั่วประเทศ ลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบเรียนรู้ออนไลน์แบบปฏิบัติจริง (Lab Test) ในทักษะด้าน Cloud Computing
Back to Top