ข่าว:ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการ

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการ
04 ธันวาคม 2555  11:57น.

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อที่งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้นำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุดipv6 ready