ข่าว:แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage knowledge

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage knowledge
02 มกราคม 2556  16:29น.

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) จำนวนมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง) ที่มีเนื้อหาคลอบคลุมหลายสาขาวิชาได้แก่ Business and management, Counseling, Criminology, Education, Geography, Health and social care, Media and communication, Politics and internation relations, Psychology และ Sociology
URL: http://knowledge.sagepub.com/
สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556ipv6 ready