โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. งานบริหารงานทั่วไป
      1.1 แผนกเลขานุการสำนักงาน
      1.2 แผนกธุรการและสารบรรณ
      1.3 แผนกจัดการงบประมาณ
      1.4 แผนกการเงิน บัญชี และพัสดุ
      1.5 แผนกประชาสัมพันธ์
      1.6 แผนกการประกันคุณภาพ และงาน ก.พ.ร.
      1.7 แผนกงานเจ้าหน้าที่
  2. งานหอสมุดกลาง
      2.1 แผนกเทคนิคสารสนเทศ
      2.2 แผนกบริการทรัพยากรสารสนเทศ
      2.3 แผนกส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
  3. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
      3.1 แผนกพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
      3.2 แผนกควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก
      3.3 แผนกโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด
      3.4 แผนกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  4. งานเทคโนโลยีการศึกษา
      4.1 แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
      4.2 แผนกบริการโสตทัศนูปรกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
      4.3 แผนกบริการโสตทัศนูปรกรณ์เพื่อประชุมสัมมนา
  5. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
      5.1 แผนกออกแบบและพัฒนาเว็บไซท์
      5.2 แผนกพัฒนาฐานข้อมูล
  6. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี


ipv6 ready