structure

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการแบ่งส่วนราชการ

   สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   1. งานบริหารงานทั่วไป
   2. งานหอสมุดกลาง
   3. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
   5. งานเทคโนโลยีการศึกษา
   6. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
Back to Top