structure

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1.งานบริหารงานทั่วไป
   - งานสารบรรณ
   - งานเลขานุการ
   - งานอาคารสถานที่
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา
   - งานพัสดุ
   - งานบุคลากร
   - งานการเงินและบัญชี
   - งานแผนงานและงบประมาณ
   - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.งานหอสมุดกลาง
   - งานเทคนิคสารสนเทศ
   - งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
   - งานส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศ
3.งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   - งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   - งานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก
   - งานโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด
   - งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
4.งานพัฒนาระสารสนเทศ
   - งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
   - งานพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
5.งานเทคโนโลยีการศึกษา
   - งานผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
   - งานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
   - งานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชุมสัมมนา
6.งานฝึกอบรมฯ
Back to Top