ฐานข้อมูลทดลองใช้
ฐานข้อมูล Binumi
เป็นฐานข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตวิดีโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยวิดีโอคลิป (Video clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้าน รายการ ครอบคุลมหลากหลายสาขาวิชา
URL : https://api.binumi.com/api/org_explore
สามารถทดลองใช้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2558
 
ฐานข้อมูลN ational Geographic Virtual Library
เป็นแหล่งข้อมูลนิตยสารชื่อดังที่รู้จักกันเป็นอย่างดี สามารถอ่านได้ตั้งแต่ฉบับแรกของโลกในปี ค.ศ.1888 ซึ่งหาไม่ได้จากแผงหนังสือในปัจจุบันมาพร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น สามารถค้นหาทุกเรื่องราวที่มีการตีพิมพ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว, อ่านออกเสียงให้ฟังได้, ค้นหารูปภาพอย่างละเอียด, ค้นดูความถี่ของคำสืบค้น เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของเนื้อหา People, Animals, and the World ยังคงมี หนังสือในเครือ National Geographic, นิตยสาร Traveler, รูปภาพ, แผนที่, และวีีดีโอมากกว่า 300 เรื่อง
URL : http://natgeo.galegroup.com/natgeo/archive?p=NGMA&u=uninet74
สามารถทดลองใช้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2558
 
ฐานข้อมูล Academic Onefile
เป็นแหล่งข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มที่ได้รับการตรวจสอบผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารและแหล่งอ้างอิงชั้นนำของโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา มีบทความกว่า 60 ล้านในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม PDF และ HTML ซึ่งมีการอัปเดตทุกวัน และยังสามารถจัดพิมพ์, สามารถแปลภาษาเนื้อหาได้กว่า 20 ภาษาต่างชาติ, อ่านออกเสียงให้ฟังได้, ดาวน์โหลดไฟล์เสียงรูปแบบ MP3, แชร์ไปสู่ facebook, Google, Twitter และอื่นๆ อีกมากมาย
URL : http://go.galegroup.com/ps/dispBasicSearch.do?prodId=AONE&userGroupName=uninet74
สามารถทดลองใช้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2558
 
ฐานข้อมูลโปรแกรมฝึกภาษา Access English
เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
URL : http://accessenglishnow.com/platform
ทดลองใช้งานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2558
ผู้สนใจติดต่อขอรับ Username และ Password เพื่อ log in เข้าใช้งาน ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
คู่มือการสมัครสมาชิก Access English
 
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Academic Collection
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาดและความครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัญา บทกวี รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่นๆ อีกมากมาย
URL : http://search.ebscohost.com/
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร
Tel.02-421-4389 Mobile: 081-258 3333 E-mail: vongthipar@ebscohost.com
 
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ที่ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง และแสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File
URL: http://www.worldscientific.com/
สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2556
 
Sage Knowledge
เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) จำนวนมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง) ที่มีเนื้อหาคลอบคลุมหลายสาขาวิชาได้แก่ Business and management, Counseling, Criminology, Education, Geography, Health and social care, Media and communication, Politics and internation relations, Psychology และ Sociology
URL: http://knowledge.sagepub.com/
สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
 
IEEE eLearning Library
เป็น eLearning Course ทั้งในรูปแบบ Shot courses และ Conference Workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 Courses
URL: http://www.ieee-elearning.org/
ชื่อผู้ใช้: rtawanoktrial
รหัสผ่าน: ieee2013
สามารถเข้าทดลองใช้งาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2556
อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสุมิตรา ศรีทรัพย์ ฝ่ายประสานงานฐานข้อมูล โทร: 02-769-3888 โทรสาร 02-379-5182
หรือ email: sumitra@book.co.th , helpdesk@book.co.th
 
ฐานข้อมูล JSTOR
เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้าน เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ อื่นๆ
ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของ
1. JSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 2,000 ชื่อ
2. ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000 รายการ อาทิ Global Plant Collection
3. วารสารฉบับปัจจุบัน (Current issues) กว่า 230 ชื่อ
4. Book at JSTOR ฉบับเต็ม จำนวน 100 ชื่อ และสืบค้นได้จากทั้งหมดกว่า 25,000 รายชื่อ
สามารถเข้าทดลองใช้งาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2556
URL: http://www.jstor.org
 
ipv6 ready