พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
24 กรกฎาคม 2560  15:39น.

2XU Compression Run Thailand
21 กรกฎาคม 2560  16:16น.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEcResearch และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย
13 กรกฎาคม 2560  14:18น.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.
13 กรกฎาคม 2560  14:17น.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2)
13 กรกฎาคม 2560  14:18น.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ.รอบ 2-60
13 กรกฎาคม 2560  14:17น.

สำนักงานคณกรรมวิจัยแห่งชาติ การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสัมคงศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT
13 กรกฎาคม 2560  14:17น.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
13 กรกฎาคม 2560  14:17น.

อ่านทั้งหมด