ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 6 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 191 Mathematics for Economists Carl P. Simon , Lawrence E. Blume April 17, 1994 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:44:12 จัดหาเรียบร้อย
2 190 Fundamental Methods of Mathematical Economics Kevin Wainwright October 2004 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:43:18 จัดหาเรียบร้อย
3 189 Maths for Economics Geoff Renshaw 2012 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:42:24 จัดหาเรียบร้อย
4 188 A Guide to Econometrics Peter Kennedั February 26, 2008 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:38:50 จัดหาเรียบร้อย
5 187 Econometrics by Example Damodar Gujarati April 15, 2011 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:34:14 จัดหาเรียบร้อย
6 178 Journal of Food Science นางสาวสมัชญา ตั้งศิริเสถียร 18-06-2012 20:58:15 ไม่สามารถจัดหา
7 172 จุลชีววิทยาอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY) นิอร โฉมศรี 1 / 2555 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:20:55 จัดหาเรียบร้อย
8 171 Biotechnology เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับโลกยุคใหม่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 9/2007 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:16:31 จัดหาเรียบร้อย
9 170 นาโนเทคโนโลยี งานวิจัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 1 กันนายน 255 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:12:00 ไม่สามารถจัดหา
10 169 ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. ชุด 1-3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:07:44 ไม่สามารถจัดหา
11 168 e-waste: การรีไซเคิลซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีทางกายภาพ 1 ตุลาคม 2554 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:01:38 ไม่สามารถจัดหา
12 167 จุลินทรีย์กับการบำบัดน้ำเสีย ฐปน ชื่นบาล 1 กันยายน 2552 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 16:53:05 ไม่สามารถจัดหา
13 166 พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย ช่อฟ้า ทองไทย และคณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจ นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 16:44:12 ไม่สามารถจัดหา
14 165 คู่มือจัดสวนสวยอย่างมืออาชีพ นที แก้วสมัย 2554 สุพัตรา ศิลปา 05-05-2012 14:41:17 จัดหาเรียบร้อย
15 164 การประมาณราคาก่อสร้าง รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 23-04-2012 11:14:49 จัดหาเรียบร้อย
16 163 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 23-04-2012 11:13:41 จัดหาเรียบร้อย
17 162 บริหารการจัดซื้อและคลังพัสดุ สุชาติ ศุภมงคล วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 23-04-2012 11:12:19 จัดหาเรียบร้อย
18 161 การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน ดร. ศิริชัย ต่อสกุล วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 23-04-2012 11:11:10 จัดหาเรียบร้อย
19 160 CSR Mission Possible พันธะธุรกิจ ภารกิจองค์กรไทย วิทยา ชีวรุโณทัย 2554 ผศ.ดร. ตวงสิริ สยมภาค 26-03-2012 10:30:11 จัดหาเรียบร้อย
20 159 ผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดและการพัฒนา ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2552 ผศ.ดร. ตวงสิริ สยมภาค 26-03-2012 10:27:28 จัดหาเรียบร้อย
21 158 12. ปฏิรูปสังคมไทย ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:49:05 จัดหาเรียบร้อย
22 157 10. คู่มือการทำวิสาหกิจชุมชน ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:48:24 จัดหาเรียบร้อย
23 156 ปรัชญาชีวิต คิดนอกกรอบ ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:47:27 จัดหาเรียบร้อย
24 155 7. ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:46:02 จัดหาเรียบร้อย
25 154 17. แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:45:05 จัดหาเรียบร้อย
26 153 16. หนังสือชุดสุขภาพ 3 เล่ม (กินอยู่พอดีมีความสุข เล่ม 1 + เล่ม 2 + สุขภาพ 200 คำ) ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:44:17 จัดหาเรียบร้อย
27 152 9. วิถีสู่ชีวิตพอเพียง ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:43:02 จัดหาเรียบร้อย
28 151 วิถีสู่ชุมชนพอเพียง ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:41:57 จัดหาเรียบร้อย
29 150 แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน .เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:40:32 จัดหาเรียบร้อย
30 149 PowerPoint และบท เศรษฐกิจพอเพียง (สำหรับวิทยากร) ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:39:05 ไม่สามารถจัดหา
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11