ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 8 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 118 บุพนิวาส น้ำฟ้า วีรยา 12-03-2012 19:33:14 จัดหาเรียบร้อย
2 117 Competency-Based Approach นิสดาร์ก เวชยานนท์ และคณะ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:49:33 จัดหาเรียบร้อย
3 116 Competency Model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย นิสดาร์ก เวชยานนท์ และคณะ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:48:56 ไม่สามารถจัดหา
4 115 การสอนงาน ปรึกษาและดูแล ผู้เขียน HERMINIA IBARRA ผู้แปล กมลวรรณ รามเดชะ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:44:55 จัดหาเรียบร้อย
5 114 เทคนิคการจัดทำและนำ Job Competency ไปใช้งาน (ฉบับคนทำงาน) ณรงค์วิทย์ แสนทอง นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:43:49 จัดหาเรียบร้อย
6 113 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) ผู้เขียน อลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:42:52 จัดหาเรียบร้อย
7 112 Organization & People Management : บริหารคนและองค์กรในโลกยุคคลื่นลูกที่ 4 เสาวคนธ์ ศิรกิดากร นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:40:32 จัดหาเรียบร้อย
8 111 พัฒนาดาวเด่นเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศด้วย Talent Management by Competency-Based Career Development and ผู้เขียน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:39:23 จัดหาเรียบร้อย
9 110 วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์ มินตรา ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:38:29 จัดหาเรียบร้อย
10 109 โยคะหน้าเด็ก เล็ก ฉัตริษา ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:37:55 จัดหาเรียบร้อย
11 108 Competency based HR Manual and Forms อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ และคณะ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:37:34 จัดหาเรียบร้อย
12 107 แค่ 30 นาทีก่อนนอนเปลี่ยนคนยอดแย่เป็นยอดเยี่ยม ทาคาชิมะ เท็ตสึจิ ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:37:18 จัดหาเรียบร้อย
13 106 คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:36:14 จัดหาเรียบร้อย
14 105 บริหารงานบริหารคนให้สุดยอดสไตล์ ธนินท์ เจียรวนนท์ ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:34:56 จัดหาเรียบร้อย
15 104 ผู้นำ Dan J.Sanders และ Galen Walters แปล วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:33:50 จัดหาเรียบร้อย
16 103 การบริหารจัดการคนเก่ง โดย Tamara J. Erickson แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:31:18 จัดหาเรียบร้อย
17 102 การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย Mike Beer แปลและเรียบเรียง ภักดี เมฆจำเริญ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:29:47 จัดหาเรียบร้อย
18 101 วิธีชนะและจูงใจคน โดย เดล คาร์เนกี นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:28:39 ไม่สามารถจัดหา
19 100 ระบบบริหารผลงาน โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ สำนักพิมพ์ พิมพ์ดีการพิมพ์ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:26:10 จัดหาเรียบร้อย
20 99 การบริหารโครงการ โดย Robert D.Austin แปลโดย คมสัน ขจรชีพพันธุ์ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:25:08 จัดหาเรียบร้อย
21 98 การบริหารจัดการนวัตกรรม โดย Ralph Katz แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:24:04 จัดหาเรียบร้อย
22 97 การว่าจ้างและการรักษาบุคลากร โดย Peter Cappelli แปล ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:23:04 จัดหาเรียบร้อย
23 96 การบริหารเวลา โดย Michael Roberto แปลและเรียบเรียงโดย สุรีพร พึ่งพุทธคุณ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:21:09 จัดหาเรียบร้อย
24 95 การสื่อสารทางธุรกิจ โดย Mary Munter แปลและเรียบเรียงโดย รุ่งกานต์ ชัยมงคล และ สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:20:11 จัดหาเรียบร้อย
25 94 กลวิธีปกครองคน (สำนักพิมพ์ Harvard Business Essentials) โดย Kathleen K.Reardon, Ph.D. แปลและเรียบเรียงโดย เจษฎา ทรงมิตร ชนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:18:48 จัดหาเรียบร้อย
26 93 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) โดย Brain J.Hall แปลและเรียบเรียง สุรีพร พึ่งพุทธคุ สมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:01:29 จัดหาเรียบร้อย
27 92 อย่าเผลอ Harlan Coben (ฮาร์ลาน โคเบน) ตุลาคม 2551 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:44:56 จัดหาเรียบร้อย
28 91 คืน ฮาร์ลาน โคเบน มีนาคม 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:43:57 จัดหาเรียบร้อย
29 90 แกล้ง Harlan Coben (ฮาร์ลาน โคเบน) กันยายน 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:42:50 จัดหาเรียบร้อย
30 89 กี่คืน...กี่วันวาย บันทึกประวัติศาสตร์มหาอุทกภัย 54 กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ มติชน ข่าวสด มกราคม 2555 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:23:27 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11