ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 3 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 287 สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สมชาย เบียนสูงเนิน 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:14:13 จัดหาเรียบร้อย
2 286 เขียนผังไฟฟ้าง่าย ๆ ด้วย VISIO นพ มหิษานนท์ 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:13:02 จัดหาเรียบร้อย
3 285 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจร (ELECTRONICS ENGINEERING AND CIRCUIT DESIGN) บุญเรือง วังศิลาบัตร 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:11:42 จัดหาเรียบร้อย
4 284 เทคนิคและการออกแบบ สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย สุวัฒน์ แซ่ดั่น 3 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:10:39 จัดหาเรียบร้อย
5 283 BASIC ROBOT BUILDING WITH C PROGRAMMING เรียนรู้พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมภาษา C ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:09:33 จัดหาเรียบร้อย
6 282 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิษณุ บัวเทศ 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:08:15 จัดหาเรียบร้อย
7 281 เซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์และการใช้งาน (ฉบับปรับปรุง) ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:06:55 จัดหาเรียบร้อย
8 280 สัญญาณและระบบสำหรับไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (SIGNAL AND SYTEMS FOR ELECTRICAL ENGINEERING) นรรัตน์ วัฒนมงคล 1 / 2559 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:05:23 จัดหาเรียบร้อย
9 279 JavaScript Robotics Building NodeBots with Johnny-Five, Raspberry Pi, Arduino, and BeagleBone Backstop Media, Rick Waldron 2015 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 14-03-2016 10:40:46 จัดหาเรียบร้อย
10 278 Learning ROS for Robotics Programming Aaron Martinez, Enrique Fernandez 2013 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 14-03-2016 10:39:23 จัดหาเรียบร้อย
11 277 Programming Robots with ROS Morgan Quigley, Brian Gerkey, William D. Smart 2015 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 14-03-2016 10:38:30 จัดหาเรียบร้อย
12 276 Getting Started with Arduino Massimo Banzi 2011 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 14-03-2016 10:36:01 จัดหาเรียบร้อย
13 275 ของเสียอันตราย เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:19:59 จัดหาเรียบร้อย
14 274 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 4 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:18:27 จัดหาเรียบร้อย
15 273 วิศวกรรมกระบวนการหมัก สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:17:26 จัดหาเรียบร้อย
16 272 ระบบบำบัดน้ำเสีย สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:15:04 จัดหาเรียบร้อย
17 271 หน่วยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พิสุทธ์ เพียรนฤมล นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:14:23 จัดหาเรียบร้อย
18 270 วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน ธเรศ ศรีสถิตย์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:13:30 จัดหาเรียบร้อย
19 269 สารให้ความหวานพลังงานต่ำ การผลิตทางชีวภาพ สุขใจ ชูจันทร์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:12:41 จัดหาเรียบร้อย
20 268 การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:11:58 จัดหาเรียบร้อย
21 267 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมอาหาร พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:10:46 ไม่สามารถจัดหา
22 266 Control System Design Guide นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:31:14 จัดหาเรียบร้อย
23 265 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางวิศวกรรม นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:25:57 จัดหาเรียบร้อย
24 262 ปัญญาประดิษฐ์ นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:21:19 จัดหาเรียบร้อย
25 261 ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:20:37 จัดหาเรียบร้อย
26 260 ระบบควบคุมเชิงเส้น นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:14:44 จัดหาเรียบร้อย
27 259 การควบคุมไม่เชิงเส้นเบื้องต้น นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:13:59 ไม่สามารถจัดหา
28 258 วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:13:28 จัดหาเรียบร้อย
29 257 ระบบควบคุม (Control System) นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:09:49 จัดหาเรียบร้อย
30 256 Biocatalysts and enzyme technology Klaus Buchholz, Volker Kasche, Uwe Theo Bonnscheuer 2012 อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 11-03-2016 13:09:02 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11