ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 1 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 78 ไอ้แป๊ก (i-Pag) พฤสณัย มหัคฆพงศ์ นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:19:58 จัดหาเรียบร้อย
2 122 ไฟพรางใจ น้ำฟ้า วีรยา 12-03-2012 19:39:57 จัดหาเรียบร้อย
3 60 ใต้ปีกกามเทพ ทองหลาง 2554 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 13:54:15 จัดหาเรียบร้อย
4 85 โรงเรียนลูกผู้ชาย (ฉบับสมบูรณ์) กองบรรณาธิการฐานบุ๊คส์ มีนาคม 2554 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:53:57 จัดหาเรียบร้อย
5 109 โยคะหน้าเด็ก เล็ก ฉัตริษา ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:37:55 จัดหาเรียบร้อย
6 36 โจทย์ข้อสอบ TOEIC เผยเคล็ดลับการทำข้อสอบ TOEIC และเทคนิคการตัด choice และเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อน ประกาย ขวัญหลาย 04-11-2010 11:36:47 จัดหาเรียบร้อย
7 131 โครงสร้างเบื้องต้นและกลศาสตร์โครงสร้าง 1-2 เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:33:39 จัดหาเรียบร้อย
8 217 แสงอรุณแห่งดวงใจ อัคนี พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:51:50 จัดหาเรียบร้อย
9 354 แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง : จากถั่วลันเตาถึงความสัมพันธ์เชิงมารยา บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2556 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:41:37 จัดหาเรียบร้อย
10 353 แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง : จากข้อสมมติสู่โลกแห่งความเป็นจริง บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2557. อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:40:44 จัดหาเรียบร้อย
11 137 แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:39:51 ไม่สามารถจัดหา
12 107 แค่ 30 นาทีก่อนนอนเปลี่ยนคนยอดแย่เป็นยอดเยี่ยม ทาคาชิมะ เท็ตสึจิ ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:37:18 จัดหาเรียบร้อย
13 54 แคลคูลัส1-1 อ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง 2553 (พิมพ์ครั้งที่ ศิริพร 17-08-2011 14:33:51 จัดหาเรียบร้อย
14 90 แกล้ง Harlan Coben (ฮาร์ลาน โคเบน) กันยายน 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:42:50 จัดหาเรียบร้อย
15 238 เอนไซม์เทคโนโลยี ปราณี. พัฒนพิพิธไพศาล 2556 อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 11-03-2016 12:27:15 จัดหาเรียบร้อย
16 75 เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ 1/51 วีรยา 12-03-2012 11:35:54 จัดหาเรียบร้อย
17 203 เส้นทางระหว่างหัวใจ ทองหลาง พ.ศ.2555 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 16:05:23 จัดหาเรียบร้อย
18 59 เสน่หายาใจ ปานรำไพ 2554 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 31-08-2011 08:49:17 จัดหาเรียบร้อย
19 205 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน สิปปภาส พรสุขสว่าง 2555 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 23-01-2013 16:50:15 จัดหาเรียบร้อย
20 45 เศรษฐศาสตร์การเงิน ชุดวิชา 2552 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:50:09 ไม่สามารถจัดหา
21 356 เศรษฐมิติเบื้องต้น ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ศาสตราจารย์ 2559 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:46:17 ไม่สามารถจัดหา
22 38 เศรษฐมิติเบื้องต้น ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ 1 / 2552 อ.อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 24-04-2011 13:28:21 จัดหาเรียบร้อย
23 44 เศรษฐมิติเบื้องต้น ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ 2548 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:46:04 จัดหาเรียบร้อย
24 355 เศรษฐมิติ 1 = Econometrics I บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2551 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:42:44 ไม่สามารถจัดหา
25 43 เศรษฐมิติ เริงชัย ตันสุชาติ 2548 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:45:16 จัดหาเรียบร้อย
26 146 เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน ดร.เสรี พงศ์พิศ 2006 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:33:49 ไม่สามารถจัดหา
27 8 เรียนรู้และใช้งาน PLC ฉบับสมบูรณ์ เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:04:37 จัดหาเรียบร้อย
28 7 เรียนรู้ plc ขั้นต้นด้วยตัวเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:02:46 จัดหาเรียบร้อย
29 5 เรียนรู้ PLC ขั้นกลางด้วยตนเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 14:51:54 ไม่สามารถจัดหา
30 84 เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร (PDF) Shogo Sasaki (โชโงะ ซาซากิ) กุมภาพันธ์ 2555 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:50:05 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11