ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : นาโนเทคโนโลยี งานวิจัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง :
ปีที่พิมพ์ : 1 กันนายน 255
ข้อมูลอ้างอิง :
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : นายสุระชาติ ชารินทร์
สถานะผู้เสนอแนะ : นักศึกษา
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 05-05-2012 17:12:00
IP Adress : 183.88.251.86
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : ไม่สามารถจัดหา
Comment :